DOKUMENTY

február 1950

Smernica Povereníctva vnútra pre KNV k činnosti cirkevných tajomníkov, 4. február 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Hlásenie cirkevného tajomníka ONV v Galante o konaní rekolekcie z 9. februára 1950 zvolanej apošt. administrátorom v Trnave dr. Lazíkom, 17. februára 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)

marec 1950

Správy cirkevného tajomníka KNV v Bratislave zo 7. marca 1950 o pracovných podmienkach pred Akciou K (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správa cirkevného tajomníka ONV v Bratislave-okolie o nežiadúcej činnosti rehoľníka T. A. Havloviča a nevhodnej modlitbe farára Š. Nipču, 9. marec 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správa cirkevného tajomníka ONV v Galante o číhošťskom zázraku a plánovanom odchode saleziánov z obce Hody, 14. marec 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Pokyny Slovenského úradu pre veci cirkevné v Bratislave pre cirkevných tajomníkov vo veci zisťovania informácií o reholiach a kláštoroch (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor)
Dotazník levočského oddielu Štátnej bezpečnosti k pripravovanej akcii K týkajúci sa kláštora minoritov v Spišskom Štvrtku, marec 1950. (Štátny archív v Košiciach, fond Krajský národný výbor v Košiciach)
Situačná správa cirkevného tajomníka KNV v Bratislave za obdobie od 1. do 15. marca 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)

apríl 1950

Príprava štátnych bezpečnostných zložiek na Akciu K
Krajské veliteľstvo ŠtB Banská Bystrica – sústreďovací rozkaz pre krajského veliteľa Ľudovej milície; 4. apríl 1950. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Krajské veliteľstvo ŠtB Banská Bystrica – sústreďovací rozkaz pre krajské veliteľstvo SNB; 4. apríl 1950. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Krajské veliteľstvo ŠtB Banská Bystrica – sústreďovací rozkaz pre krajské vojenské veliteľstvo; 4. apríl 1950. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Krajské veliteľstvo ŠtB Banská Bystrica – rozkaz na blokovanie telefonických liniek; 8. apríl 1950. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Krajské veliteľstvo ŠtB Banská Bystrica – sústreďovací rozkaz pre kláštor vo Sv. Kríži nad Hronom (dnešný Žiar nad Hronom); 8. apríl 1950. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Žiadosť o doplnenie slzotvorných plynov a obuškov adresovaná na Krajské veliteľstvo ŠtB Banská Bystrica; 8. apríl 1950. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Doplňujúca inštruktáž 80 minút pred hodinou „H“ – kontrola na cestách adresovaná na všetky krajské veliteľstvá ŠtB; 13. apríl 1950 o 22.40 hod. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Doplňujúca inštruktáž 80 minút pred hodinou „H“ – správanie príslušníkov zasahujúcich jednotiek adresovaná na všetky krajské veliteľstvá ŠtB; 13. apríl 1950 o 22.40 hod. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Realizácia Akcie K
Záznam o začiatku Akcie K v Kremnici; 14. apríl 1950 o 2.20 hod. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Nariadenie pplk. Baláža a pplk. Vraždu všetkým krajským veliteľstvám ŠtB o strážení sústredených rehoľníkov v centralizačných kláštoroch a zabránení ich kontaktu s obyvateľstvom; 14. apríl 1950 o 22.00 hod. (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Františkáni v Kremnici odopierajú nastúpiť na uprázdnené fary a nastupujú do internačného kláštora – správy kpt. Pavlíka a npor. Sadloňa; 14. apríl 1950 (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Správa krajského veliteľa ŠtB v Banskej Bystrici npor. Sadloňa o sústredení františkánov v centralizačnom kláštore vo Svätom Beňadiku (dnešný Hronský Beňadik); 14. apríl 1950 (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Správa krajského veliteľa ŠtB v Banskej Bystrici npor. Sadloňa o situácii na úrovni kraja; 14. apríl 1950 (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Správa SNB Krajskému veliteľstvu ŠtB v Banskej Bystrici o situácii v Kremnici; 14. apríl 1950 (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Správa SNB Krajskému veliteľstvu ŠtB v Banskej Bystrici o situácii v Kremnici; 15. apríl 1950 (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Záznam krajského veliteľa ŠtB v Banskej Bystrici npor. Sadloňa o sústredení františkánov v centralizačnom kláštore vo Svätom Beňadiku (dnešný Hronský Beňadik); 15. apríl 1950 (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Správa krajského veliteľa ŠtB v Banskej Bystrici npor. Sadloňa veliteľom objektov o účasti armády na Akcii K a rozruchu medzi obyvateľstvom; 15. apríl 1950 (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB ŠtB Banská Bystrica)
Správa o vykonaní Akcie K v kláštore rehole piaristov vo Svätom Jure (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správy o vykonaní Akcie K v kláštore rehole saleziánov v obci Hody, okr. Galanta (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správy o vykonaní Akcie K v kláštore rehole saleziánov v Trnave (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správy o vykonaní Akcie K v kláštore rehole jezuitov v Trnave (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správy o vykonaní Akcie K v kláštore rehole tešiteľov v obci Borinka, okr. Malacky (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Súhrnné správy o sústreďovaní rehoľníkov do centralizačných kláštorov v Podolínci (redemptoristi, baziliáni, tešitelia), Svätom Beňadiku (františkáni), Šaštíne (saleziáni) a Jasove (jezuiti, premonštráti) (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB S ŠtB Bratislava)
Rozsiahla súhrnná správa ŠtB o priebehu Akcie K (fotografie zásob potravín či informácie o financiách nájdených v kláštoroch vládna moc zneužívala na vzbudenie nenávisti voči rehoľníkom, zásoby potravín v skutočnosti slúžili ako pre početné komunity, tak aj na charitatívne účely). (Archív Ústavu pamäti národa, fond KS ZNB S ŠtB Bratislava)

máj 1950

Situačná správa cirkevného tajomníka pri ONV v Skalici, 30. máj 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)

jún 1950

Pokyny pre súpis a sústreďovanie pamiatkovo cenných predmetov z kláštorov a zisťovanie možností využitia kláštorných budov na školské účely (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)

júl 1950

Návrh odboru pre veci cirkevné Krajského národného výboru v Košiciach na využitie obsadených kláštorných budov z júla 1950. (Štátny archív v Košiciach, fond Krajský národný výbor v Košiciach)
Upozornenie Štátneho východoslovenského múzea na krízový stav pri zhromažďovaní umeleckých a pamiatkových predmetov zo zrušených kláštorov Košického kraja v jasovskom zbernom kláštore z 10. júla 1950. (Štátny archív v Košiciach, fond Krajský národný výbor v Košiciach)
Správy cirkevného tajomníka ONV v Malackách o závadovej činnosti farára L. Mogyorossyho v Moravskom sv. Jáne, 26. júla a 2. augusta 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)

august 1950

Smernice k vykonaniu Akcie R (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Prílohy k smerniciam k vykonaniu Akcie R (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Dodatok k pokynom k vykonaniu Akcie R; osnova (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správa o vykonaní Akcie R (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správy o situácii v obciach Vrbové a Modra (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Návrh na preškoľovanie rehoľníkov, zoznam prednášok a literatúry (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Cirkevný tajomník ONV v Skalici informuje o počte rehoľníčok v okrese, 18. august 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Cirkevný tajomník ONV v Novom Meste nad Váhom informuje o počte rehoľníčok v okrese, 21. august 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Cirkevný tajomník ONV v Galante informuje o potrebe odsunu rehoľníčok z obce Trstnice, 22. august 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
List predsedu Slovenského úradu pre veci cirkevné Ladislava Holdoša o prípravách na odsun členiek ženských reholí, ktoré nepracovali v zdravotníctve z 23. augusta 1950. (Štátny archív v Košiciach, fond Krajský národný výbor v Košiciach)
List povereníka vnútra Daniela Okáliho k „reorganizácii“ ženských reholí z 25. augusta 1950. (Štátny archív v Košiciach, fond Krajský národný výbor v Košiciach)
Cirkevný tajomník ONV v Seredi informuje o „zlom vplyve“ miestnych rehoľníčok na mládež, 28. august 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správa predsedu Krajského národného výboru v Košiciach Michala Chudíka o priebehu prvého dňa odsunu rehoľníc v Košickom kraji z 29. augusta 1950. (Štátny archív v Košiciach, fond Krajský národný výbor v Košiciach)

október 1950

Situačná správa cirkevného tajomníka KNV v Bratislave za obdobie od 16. augusta do 30. septembra 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)

november 1950

Situačná správa cirkevného tajomníka pri ONV v Trenčíne o dianí v okrese a v kláštore v Kostolnej, 14. november 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Situačná správa cirkevného tajomníka pri ONV v Pezinku o dianí v okrese, 15. november 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Správa podpredsedu Krajského národného výboru v Košiciach o likvidácii trebišovského kláštora rádu baziliánov zo 17. novembra 1950. (Štátny archív v Košiciach, fond Krajský národný výbor v Košiciach)
Informácia Slovenského úradu pre veci cirkevné o sprísnení režimu v internačných kláštoroch ženských reholí, 27. november 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)

december 1950

Výročná situačná správa cirkevného tajomníka ONV v Galante za rok 1950, 29. decembra 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)
Situačná správa cirkevného tajomníka KNV v Bratislave za obdobie od 15. do 31. decembra 1950 (Štátny archív v Bratislave, fond Krajský národný výbor v Bratislave)