VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Ústav pamäti národa má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo:

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS:
  • zvukové záznamy a video záznamy neobsahujú alternatívne informácie o súbore [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)];
  • video záznamy neobsahujú titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre média nahraté vopred)];
  • video záznamy obsahujú informácie vo forme textu, ktoré nemajú audiokomentár alebo alternatívu, problém sa na webových sídlach vyskytuje opakovane) [Kritérium úspešnosti 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (pre média nahraté vopred)];
  • tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) a niektoré tabuľky na stránke nemajú definované záhlavie [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy];
  • o v PDF dokumentoch sa využíva zvýraznenie textu pridaním medzier medzi jednotlivé písmená; správne poradie čítania preto je možné odvodiť z kódu [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie];
  • niektoré dokumenty a niektoré hypertextové odkazy používajú farbu ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb];
  • niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy; niektoré informácie sú zverejnené vo forme obrázkov [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov];
  • niektoré PDF dokumenty nemajú zadefinovaný primárny jazyk dokumentu [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky];
  • ak sa automaticky zistí chyba pri zadaní údajov do formulárov, návrhy na korekciu chýb sa nie vždy poskytujú používateľovi [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby].
 2. Pôvodcom neprístupného obsahu webového sídla je iný orgán riadenia alebo iná osoba, na ktorú sa nevzťahuje zákon o ITVS
  • PDF dokumenty vytvorené z archívnych materiálov, ktoré sú historické a sťažené na čítanie.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 29. 12. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané na základe výsledku::

  • na základe výsledku monitorovania prístupnosti webového sídla www.upn.gov.sk, ktoré vykonalo MIRRI SR v rámci monitorovacej vzorky na príslušný kalendárny rok 2023.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 15. 01. 2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade, že sa na našom webovom sídle vyskytuje obsah, ktorý nie je v súlade s pravidlami prístupnosti podľa § 14 ods. 1 vyhlášky o štandardoch pre ITVS, oznámte to, prosím, správcovi na e-mailovej adrese: webmaster@upn.gov.sk alebo hovorca@upn.gov.sk. Správcom webového sídla je Ústav pamäti národa. Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je zamestnanec oddelenia informačných technológií.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Sprístupnenie vybraného dokumentu

Žiadosť o sprístupnenie vybraného dokumentu, ktorý nespĺňa štandardy prístupnosti, môžete poslať prostredníctvom e-mailového kontaktu webmaster@upn.gov.sk, uveďte, prosíme, presný názov alebo URL daného dokumentu. Naši pracovníci, ak to bude technický možné (staré archívne dokumenty), zabezpečia konverziu tohoto dokumentu do prístupnej (textovej) podoby a odošlú Vám ho prostredníctvom e-mailu.